VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

R – stick Bořivoj Rektořík
se sídlem Vysoké Studnice 70, 58821 Velký Beranov
identifikační číslo: 10120076
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Jihlavy
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rstick.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti R – stick Bořivoj Rektořík, se sídlem Vysoké Studnice 70, identifikační číslo: 10120076, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rstick.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. (dále jen „odběratel“)

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Podmínky jsou dále i nedílnou součástí objednávky při požadavku platby fakturou s dodávkou zboží před její úhradou a učiněním závazné objednávky kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující, nebo odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující nebo odběratel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující nebo odběratel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující nebo odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující nebo odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující nebo odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující nebo odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující nebo odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující nebo odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Evropské unie.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující nebo odběratel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu nebo odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující nebo odběratel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího nebo odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nebo odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu nebo odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující nebo odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující nebo odběratel nebo odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. SPONZORSKÁ SMLOUVA - ENDORSEMENT

4.1. Kupující a prodávající spolu mohou sjednat sponzorskou smlouvu – endorsement, kdy prodávající poskytne výhodu kupujícímu ve formě speciální slevy a kupující poskytne prodávajícímu podporu, reklamu a propagaci. Přesné podmínky endorsementu se mohou stanovit ve zvláštní smlouvě. Pokud bude chtít jedna ze stran smlouvu ukončit, musí podat výpověď. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet dnem doručení výpovědi

4.2. Není-li sponzorská smlouva mezi stranami sepsána, řídí se veškeré vztahy mezi oběma subjekty těmito podmínkami, a zároveň první dodání zboží v rámci sponzoringu, považované jako za sponzoring nebo se sponzorskou slevou je považováno za vznik sponzorské smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující nebo odběratel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby dostupnými a zobrazenými v rozhraní obchodu:

 • - v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 • - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
 • - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • - bezhotovostně platební kartou;

5.2. Společně s kupní cenou je kupující nebo odběratel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující nebo odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a poskytne ji ke stažení v zákaznickém rozhraní obchodu. Na žádost kupujícího ji zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen, pokud je zaregistrován v systému EET vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Prodávající může ale toto odstoupen akceptovat pouze na základě dobré vůle.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zveřejněnou v kontaktních informacích obchodu.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ NEBO SPONZORSKÉ SMLOUVY V PŘÍPADĚ PRODÁVAJÍCÍHO

7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy se kupující zavazuje vrátit prodávajícímu veškeré odebrané zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny neuhrazeného zboží.

7.2. Za hrubé porušení smlouvy kromě případů uvedených v občanském zákoníku a ve smyslu těchto podmínek se považuje:

 • 7.2.1. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti souběžně se zasláním upomínky.
 • 7.2.2. Přechod ke konkurenční firmě bez výpovědi sponzorské smlouvy, nebo v době běhu výpovědní lhůty.
 • 7.2.3. Nedodržení, nebo porušení stanovených podmínek uvedených ve sponzorské smlouvě.
 • 7.2.4. Označení prodávajícího jako osoby podporující xenofobní názory, fašismus, nacistickou ideologii a jakoukoliv nenávistnou ideologii potlačující a omezující lidská práva. 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující nebo odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující nebo odběratel povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující nebo odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující nebo odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující nebo odběratel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující nebo odběratel zboží převzal:

 • 9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující nebo odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.  

9.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující nebo odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího Ten je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

9.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese a kontaktech uvedených na stránkách obchodu.

9.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

9.9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v rozhraní obchodu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14. SANKČNÍ USTANOVENÍ

14.1. Při porušení ustanovení 7.2.1 těchto podmínek – neuhrazení kupní ceny v termínu sjednávají prodávající a zákazník smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za první den prodlení a 0,25% z částky kupní ceny za každý další den prodlení. Prodávající a odběratel sjednávají smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za první den prodlení a 0,5% z částky kupní ceny za každý další den prodlení.

14.2. Při porušení ustanovení 7.2.2 a 7.2.3 těchto podmínek sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč a vrácení sponzorského daru v poskytnuté výši, nebo vyrovnání peněžní hodnoty poskytnutého sponzoringu od počátku sponzorské smlouvy, přičemž hodnota poskytnuté reklamy navzájem se u kupujícího a prodávajícího vyrovnává.

14.3. Při porušení ustanovení 7.2.4 těchto podmínek sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč

14.4. Mimo rámec smluvní pokuty je prodávající povinen kupujícímu uhradit veškeré následní škody vzniklé neuhrazením kupní ceny a veškeré náklady vynaložené na řešení sporu a vymáhání všech plnění vyplývajících z této smlouvy.

14.5. Nebude-li možné vrátit zboží při odstoupení od smlouvy v původním stavu, nebo množství, je kupující nebo odběratel povinen poskytnout peněžní plnění náhrady ve výši nákupní ceny zboží v den nákupu.

15. OSTATNÍ USTANOVENÍ

15.1. Zasílání nevyžádané reklamy od třetích osob prodávajícímu je zpoplatněno částkou 500,- Kč, přičemž zasláním nevyžádaného sdělení zasílající vyjadřuje souhlas s touto částkou.

15.2. Telefonické nabízení akcií, investičních příležitostí, seznámení s činností firmy, nabídky energií a ostatní nabídky nesouvisející s činností prodávajícího jsou zpoplatněny částkou 500,- Kč, přičemž uskutečněním telefonického hovoru vyjadřuje volající třetí osoba souhlas s touto částkou.

15.3. Ustanovením bodu 15.1. a 15.2. podléhají všechny kontakty uveřejnění na stránkách obchodu a jako takové jsou považovány za firemní kontakty určené ke komunikaci se zákazníky.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující nebo odběratel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou vždy uvedeny na stránkách e-shopu: adresa pro doručování je R – stick, B. Rektořík, V. Studnice 70, 58821 V. Beranov, adresa elektronické pošty info@stick.com, telefon 777912491, datová schránka fjs73mr. 

Nasledujte nás na Facebooku